هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240229

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-سامی - 1:sami /انگلیسی
5-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
6-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
7-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
8-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
9-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
10-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
11-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
12-طلا - 1:gold /انگلیسی
13-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
14-دی - 1:day /انگلیسی
15-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
16-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
17-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
18-طلایی - 1:golden /انگلیسی
19-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
20-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
21-استیل - 1:steel /انگلیسی
22-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
23-نگین - 1:negin /انگلیسی
24-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
25-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
26-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
27-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
28-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
29-ندا - 1:neda /انگلیسی
30-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
31-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
32-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
33-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
34-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
35-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
36-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
37-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
38-گرد - 1:round /انگلیسی
39-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
40-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
41-دست - 1:hand /انگلیسی
42-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
43-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
44-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
45-گل - 1:flower /انگلیسی
46-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
47-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
48-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
49-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
50-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
51-کوچک - 1:small /انگلیسی
52-پر - 1:feather /انگلیسی
53-کیف - 1:bag /انگلیسی
54-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
55-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
56-نه - 1:no /انگلیسی
57-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
58-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
59-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
60-بزرگ - 1:big /انگلیسی
61-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
62-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
63-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
64-گردن - 1:neck /انگلیسی
65-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
66-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
67-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
68-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
69-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
70-اسی - 1:esi /انگلیسی
71-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
72-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
73-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
74-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
75-فارسی - 1:persian /انگلیسی
76-لاتین - 1:latin /انگلیسی
77-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
78-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
79-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
80-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
81-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
82-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
83-کشمو - 1:کش مو /pashto, 2:hairband /انگلیسی
84-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
85-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
86-متوسط - 1:medium /انگلیسی
87-مشکی - 1:black /انگلیسی
88-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
89-دستبندست - 1:pairedbracelet /انگلیسی
90-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
91-رها - 1:raha /انگلیسی
92-معمولی - 1:normal /انگلیسی
93-فلزی - 1:metal /انگلیسی
94-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
95-ساده - 1:simple /انگلیسی
96-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
97-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
98-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
99-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
100-گیره - 1:clamp /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره